สังคมคนปากน้ำ

รองประธานสภาอบจ.สมุทรปราการ เปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสุคันธาวาส อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ นายสมชาติ ทองอร่าม รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเชาวลิตร บุญรอด นายก อบต.บางบ่อ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายนิวัตรชัย วรรณชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธาวาส และประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางบ่อรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการ

เนื่องปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นทั้งมลพิษทางน้ำดิน อากาศและขยะมูลฝอยอันเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดของเราและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะสามารถป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบของปัญหาลงได้ นอกจากจะด้วยวิธีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องแล้ว ยังจะต้องรณรงค์ให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกและตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจอำนาจหน้าที่ที่จะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กองช่างโดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนมีความตระหนัก และให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนให้หันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการสำหรับโครงการนี้ คือการลงพื้นที่ เข้าไปประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือพูดคุยกันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน รวมถึงสรุป ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และนำชุมชนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการนำร่องและเป็นผู้นำในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ โดยเราได้จัดทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระแสรับรู้ และเกิดการตื่นตัวของชุมชน ในการลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยเราได้คัดเลือกชุมชนต้นแบบ อำเภอละ 1 ชุมชน ทั้ง 6อำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin