สังคมคนปากน้ำ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูพิศาลวุฒิกิจ(จำนงค์ สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาววัดบางพลีใหญ่กลาง อายุ ๘๒ พรรษา ๖๒

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูพิศาลวุฒิกิจ(จำนงค์ สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาววัดบางพลีใหญ่กลาง อายุ ๘๒ พรรษา ๖๒ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมคณะสงฆ์ และเหล่าข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ ณ ชั้นล่างของมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต กำหนดการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒(๗คืน) กำหนดการพระราชทานเพลิงศพฯ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓)

ประวัติพระครูพิศาลวุฒิกิจ (สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
พระครูพิศาลวุฒิกิจ นามเดิน จำนงค์ ศรีพัด
เป็นบุตรของ นายวาง นางพับ ศรีพัด มีพี่น้องรวม 9 คน
1.ร.ต.อ.เฉลิม ศรีพัด (ถึงแก่กรรม)
2.พ.จ.อ.เฉวียง ศรีพัด (ถึงแก่กรรม)
3.นายสวง ศรีพัด
4.นางสาววินัย ศรีพัด (ถึงแก่กรรม)
5.พระครูพิศาลวุฒิกิจ
6.นายมังกร ศรีพัด
7.นางพิบูลย์ ชมมาลี (สกุลเดิม ศรีพัด)
8.พล.อ ปรีชา ศรีพัด
9.ผู้ใหญ่ประทิน ไล้สุวรรณ (สกุลเดิมศรีพัด) (ถึงแก่กรรม)

พระครูพิศาลวุฒิกิจ เกิดวันที่ 31 สิงหาคม 2480
ศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนประชาบาล
ศึกษาชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
ได้บรรพชาสามเณร วันที่ 1 มีนาคม 2500
อุปสมบท วันที่ 8 มีนาคม 2500 โดยมีพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ (หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์
วิทยฐานะ
ปี พ.ศ.2502 สอบได้นักธรรมชั้นเอก
ปี พ.ศ.2503 สอบพระภิกขุปาฎิโมกข์ และ เป็นครูสอนปริยัติธรรม (แผนกธรรม) แก่พระนวกะ
ปี พ.ศ.2509 เข้าอบรมการพัฒนาการทางจิตมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุ เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอบางพลี และ เปิดสำนักปฎิบัติกรรมฐาน.
ปี พ.ศ.2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ปี พ.ศ.2514 ได้รับแต่งตั่งเป็นกรรมการตรวจสอบในการสอบธรรมสนามหลวง
ปี พ.ศ. 2523 ได้รับการแต่งตั่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
ปี พ.ศ. 2529 ไ้ด้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิศาลวุฒิกิจ ชั้น ผจร. ชต.
ปี พ.ศ. 2537 ได้รับการแต่งตั่งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ปี พ.ศ.2541 ได้รับการแต่ตั่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิศาลวุฒิกิจ ชั้น ผจร. ชท.
ปี พ.ศ. 2551 ไ้ด้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นจากพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

ต่อมาเวลา ๑๗.๓๐ น.ของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยตั้งให้พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(จรูญ หมอเมือง)ฉายา ฐานธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในการมอบ ท่านกลางคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง มี ร.อ.สุรเชษฐ์ โภคาศรี ผู้รับหน้าที่อ่านหนังสือแต่งตั้งครั้งนี้ ความว่า คำสั่งเจ้าคณะตำบลบางพลี ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
ด้วยพระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางว่างลง
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๑ แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
จึงแต่งตั้งให้ พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณ (จรูญ หมอเมือง) ฉายา ฐานธมฺโม อายุ ๕๗ พรรษา ๓๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(พระราชเสนาบดี)
เจ้าคณะตำบลบางพลี

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin