สังคมคนปากน้ำ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%96-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%96%e0%b9%92-%e0%b8%97

ต่อมาเวลา ๑๗.๓๐ น.ของวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง พระเดชพระคุณ พระราชเสนาบดี(จรัล สิริธัมโม)เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยตั้งให้พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ(จรูญ หมอเมือง)ฉายา ฐานธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานในการมอบ ท่านกลางคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง มี ร.อ.สุรเชษฐ์ โภคาศรี ผู้รับหน้าที่อ่านหนังสือแต่งตั้งครั้งนี้ ความว่า คำสั่งเจ้าคณะตำบลบางพลี ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

ด้วยพระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ วรรค ๑ แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

จึงแต่งตั้งให้ พระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณ (จรูญ หมอเมือง) ฉายา ฐานธมฺโม อายุ ๕๗ พรรษา ๓๗ วิทยฐานะ น.ธ.เอก รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
(พระราชเสนาบดี)
เจ้าคณะตำบลบางพลี

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin