สังคมคนปากน้ำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-3

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการเปิดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.หมอประจำบ้าน โดยมีนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแทนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี ประธาน อสม.จังหวัดสมุทรปราการ และ อสม.อำเภอเมือง อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2563

ด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน ให้เป็นสื่อกลางในการนำนโยบายสุขภาพ สู่ประชาชน และเป็นกลไกขับเคลื่อนงานตามบทบาทใหม่ที่เพิ่มขึ้นในการลดโรค ลดปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงและสนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จนสามารถดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะแก่ อสม.ในการเป็นหมอประจำบ้าน การเป็นพี่เลี้ยง อสค. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เพิ่มทักษะ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์และการคุ้มครองผู้บริโภค สริมสร้างความรู้ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ การเป็นผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ของประชาชน เพื่อช่วยลดปัญหาด้านความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล และพึ่งตนเองเพิ่มขึ้น ช่วยลดรายจ่ายของโรงพยาบาลและของผู้ป่วยเอง

สำหรับกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน 6 หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรมาตรฐาน โดยมีการอบรมจำนวน 2 วัน และการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ จำนวน 1 วัน และจะมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ และมอบใบประกาศนียบัตรต่อไป กลุ่มเป้าหมาย คือ ประธาน อสม.ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 425 คน ซึ่งการจัดอบรม แบ่งเป็น 2รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อสม.จากอำเภอพระประแดง และ อำเภอบางบ่อ จำนวน 200 คน รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย อสม. จากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอบางเสาธง จำนวน 225 คน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin