สังคมคนปากน้ำ

รองผู้ว่า เมืองปากน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PRINCIPAL’S ACADEMY 7

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9b

รองผู้ว่า เมืองปากน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PRINCIPAL’S ACADEMY 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษาผู้มีประสิทธิผล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลีสมุทรปราการ บริษัท Pacrim ร่วมกับโรงเรียนสาธิตบางนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PRINCIPAL’S ACADEMY 7 อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษาผู้มีประสิทธิผล โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม โดยมี นายภาคินัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม พร้อมด้วยนายณัฐชัย จงอุดลฤกษ์ ผู้จัดการด้านฝ่ายขาย บริษัท แพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ,นางสาวยุวเรศ ภูมิวัฒน์ วิทยากร แพคริม เอ็ดดูเคชั่น ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ,โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษา ,โรงเรียนดรุณพัฒน์ ,โรงเรียนสามัคคีวิทยา ,โรงเรียนไพรีขยาด ,โรงเรียนอนุบาลเขมปัณฑา ,โรงเรียนอนุบาลชลิดา ,โรงเรียนออสลามสมุทรปราการ ,โรงเรียนอนุบาลจิตราภัทร ,โรงเรียนนิโอชายต์หนูน้อย และโรงเรียนสุดใจ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ครั้งนี้ จำนวน 52 คน โดยมี นายพันธ์นิวัติ ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนด้านพัฒนาการเงินและบัญชี ,นางสาววัฒนี ศรีไกรวิน รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายจัดซื้อ ,นางสาวปิ่นมุก เสนาดิสัย รองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายการตลาด และคณะครูโรงเรียนสาธิตบางนา ให้การต้อนรับ

โดย บริษัท แพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและอบรมพัฒนาบุคลากร และภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร สถานศึกษา โดยใช้ทฤษฏีอปนิสัย 7 ประการ หรือ ที่เรียกว่า 7 Habits ของ Dr.Stephen R Corvey มาฝึกอบรมให้กับนักการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล ในการใช้ภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร ผ่านวิสัยทัศน์ ภาษา วัฒนธรรมแห่งผู้นำของโรงเรียน ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยเริ่มจากการเสริมสร้างถาวะผู้นำระดับบุคคล (Personal Leadership) และต่อด้วยการสร้างภาวะผู้นำระหว่างบุคคล (Interpersonal Leadership) โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญในการอบรม ครั้งนี้ คือ 1. เพื่อนำหลักการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงมาพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น 2. พัฒนาความพร้อมและความมีประสิทธิผลให้รู้ถึงหลักการ กระบวนการและมีทักษาในการใช้เครื่องมือในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน 3. เพื่อสื่อสารและแนะนำแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 4. สร้างจุดขายของโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาวะผู้นำในตัวนักเรียนบนพื้นฐานคุณลักษณ์ที่ดี และ 5. ผลักดันให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรม จากโรงเรียนสาธิตบางนา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการนี้ ในระดับประเทศ และได้รับการประเมินให้เป็น Lighthouse School ในประเทศไทย ทั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์ จาก Pacrim Education จัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin