ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมเก็บขยะพัฒนาชุมชนคลองศาลาแดง

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.62 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนคลองศาลาแดง ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางเหง็กหงษ์ ลีละกุล รองปลัดเทศบาลตำบลบางปู นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดเก็บขยะพัฒนาชุมชนคลองศาลาแดง โดยมี นายวัฒน์ นามสมุทร ประธานชุมชนคลองศาลาแดง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนฯ เครือข่ายกลุ่มจิตอาสาจากบริษัท เลนโซ่เทอร์มินอล จำกัด ,บริษัท มาร์ซัน จำกัด ,องค์การสะพานปลา และชาวชุมชนคลองศาลาแดง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ปัจจุบันชุมชนคลองศาลาแดง มีปัญหาเรื่องของขยะมูลฝอยในระดับชุมชน มาอย่างยาวนาน เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาและมลภาวะมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ที่หล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ จากการสังเกตขยะส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ถุง ขวด ภาชนะใส่อาหาร และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ซึ่งขยะเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการการบริหารจัดการขยะทั้งบนบกและในแม่น้ำที่ขาดประสิทธิภาพ

โดยทางเทศบาลตำบลบางปู ภายใต้การดูแลของ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศภายในชุมชนคลองศาลาแดง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อต้องการกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ ดูแลรักษาคูคลองให้สะอาดและส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะภายในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีทั้งทางมลภาวะทางทัศนียภาพ รวมไปถึงสุขภาพพลานามัยของตนเอง

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin