Uncategorized

คณะองคมนตรีตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%a7

เมื่อเวลา 10.40 น.วันที่ 14 มิ.ย.62 ที่ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคา 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พลเอก อัศวิน แจ่มสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าเยี่ยมติดตามโครงการกองทุนการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จำนวน 250 คน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษา และโครงการที่กำลังดำเนินการใน ปีการศึกษา 2562 ให้องคมนตรีรับทราบ ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในโครงการกองทุนการศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สำหรับ โครงการกองทุนการศึกษาก่อตั้งขึ้นโดย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี เพื่อดำเนินการด้านการศึกษา และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนและครู โดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีดำเนินการจัดตั้ง โครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน เริ่มพัฒนากายภาพโรงเรียนให้พอแก่การเรียนการสอนตามสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ และไม่ให้ห่างจากโรงเรียนในเมืองเกินไป พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู รวมทั้งการให้สวัสดิการแก่ครูด้วย

จังหวัดสมุทรปราการ มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาสมุทรปราการ โดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสา ซึ่งตระหนักถึงจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสา ในการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการส่งเสริมให้ประพฤติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน ต่อไป สำหรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีเด็กนักเรียนทุนพระราชทาน 1 คน คือนางสาวกันยา วัชรานันทกุล ขณะนี้เรียนอยู่ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งทุนพระราชทาน เรียนถึงระดับปริญญาตรี

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin