สังคมคนปากน้ำ

พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนามอบแนวทางการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit)

%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสัมมนามอบแนวทางการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิ.ย.62 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายมงคล สกุลรุจินันท์ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสัมมนามอบแนวทางการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2 โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ 11 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 หน่วยงาน

สำหรับกิจกรรมการดำเนินการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ของอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการกำหนดกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการติดตามตัวชี้วัด การลดพลังงาน และยังเป็นการกระตุ้นข้าราชการให้เป็นผู้นำตัวอย่างในการลดพลังงานอย่างดี โดยมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม มีดังนี้ 1. ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 2. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สำนักงาน 3. การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางเสนอมาตรการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงาน และ 4. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ในส่วนการดำเนินกิจกรรมจะเน้นเรื่องการเข้าไปสำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงานทุกชนิด โดยการใช้เครื่องมือตรวจวัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพลังงานที่จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของจังหวัดต่อไป สำหรับการดำเนินมาตรการการประหยัดพลังงานง่ายๆ โดยใช้มาตรการ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น ปรับแอร์อุณหภูมิที่ 26% ปลดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดเบอร์ 5 และที่สำคัญ “ความสำเร็จการจัดการพลังงานของหน่วยงาน จะทำเพียงลำพังคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันทุกคนในการลงมือปฏิบัติถึงจะเกิดผลสำเร็จ”

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin