สังคมคนปากน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 4 พ.ศ. 2562

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 ส.ค.62 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 4 พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ซึ่ง เป็นการดำเนินการตามขบวนการบำบัด แก่ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2-13 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 12 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รับการบำบัดฟื้นฟู ทั้งด้านทางกาย จิต สังคม ให้ได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและต่อเนื่อง โดยมีทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความมุ่งหวังว่า เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการบำบัดแล้ว ผู้เข้าค่ายฯ ทุกคน จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในฐานะผู้ป่วยตามมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ให้โอกาสกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน โดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข ต่อไป ทั้งนีัยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.พจนี ศิลารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู และคณะ มาจัดเลื้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้เข้าบำบัดยาเสฟติด ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin