กีฬา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี

%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกสอรกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 ส.ค.62 ที่ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สโมสรสมุทรปราการ เอฟซี ในการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด พื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมโอกาสในด้านการกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชน ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างปกติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา รวมทั้งดำเนินชีวิตประจำวันในอนาคตได้

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคฺ์ ดังกล่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ามมือกับสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี โดยมี นายประยุทธ ไชยพิณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ นายพีรพัฒน์ ถานิตย์ ประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ เอฟซี พร้อมด้วยนางศศิประภา กลิ่นอยู่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ นางศิริภัสสร ปิยนันวารินทร์ หัวหน้าโครงการการสนับสนุนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนผู้กระทำความผิด กิจกรรมการฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อเดฌกและเยาวชน นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครับจังหวัดสมุทรปราการ และนายพงษ์สิริ ยะกัณฐะ ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล ร่วมพิธีลงนาม

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin