ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88


          เมื่อวันที่ 8 ม.ค.62 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการครั้งที่ 1/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง     

            โดยก่อนเริ่มการประชุม นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มอบหนังสือสำคัญและประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 7ราย ได้แก่ 1. นายจำลอง พุ่มพันธุ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ //2. นายสนั่น เทียนไพร เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเทพารักษ์ //3. นางสาววิไลวรรณ ทาสีเงิน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลเทพารักษ์ //4. นายธนกร พลีเกตุ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลแพรกษาใหม่ //5. นายวิทวัส นาคเปรื้อง เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ //6. นางสาวอภาพร จินเสถียร เป็นแพทย์ประจำตำบลบางเมือง และ 7. นายชวลิต ศรีบุญ เป็นสารวัตรกำนันตำบลแพรกษาใหม่

              จากนั้นนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้แจ้งให้นายอำเภอ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแล และอำนวยการจิตอาสา พร้อมทั้งกระตุ้นและสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะที่จิตอาสาสามารถเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในทุกเดือน  เพื่อเป็นการสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางอำเภอเมืองสมุทรปราการจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง ถนนมิตรไมตรี ตำบลบางโปรง

                ในวาระการที่ประชุมเรื่องแจ้งเพื่อทราบ การซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – วันที่ 9 มีนาคม 2562 ซึ่งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำเนินการดังนี้ 1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้จัดการประชุมแจ้งแนวทางขั้นตอนวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางในการคัดแยกขยะการเก็บขยะที่กำหนด 2. กำหนดแนวทางหรือวิธีการจัดทำสัญลักษณ์ขยะแยกประเภท เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บขยะ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ร่วมกัน 3. เริ่มการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) และ 4. จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562

          ในส่วนของหมู่บ้านหรือชุมชน 1. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ให้ความรู้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน ให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ 3 (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) //2. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้มีจุดรวบรวมและคัดแยกขยะในหมู่บ้านชุมชน และ 3. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำถังขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้าน ชุมชนและรณรงค์ให้ครัวเรือนในหมู่บ้านจัดทำถังขยะอินทรีย์ภายในบ้านเรือน ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

0 Comments

admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin