กีฬา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 45

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

ชมคลิป

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 22 พ.ย.62 ที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 45 ประกอบไปด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะสมุทรไมตรี คณะสมุทรสามัคคี คณะสุนทรสมุทร คณะวิริยะสมุทร และคณะสมุทรอนุสรณ์ โดยมีการแข่งขันกรีฑาในรุ่นต่างๆ ตลอดจนการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน “นนทรีเกมส์” ครั้งที่ 45 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข่งแรง มีจิตใจที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีคุณลักษณะพร้อมสามารถดำรงตนในยุคที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักทำงานร่วมกัน เป็นประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เรียนรู้การเป็นผุ้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักแกปัญหาต่างๆได้ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้อภัย ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันกำลังต้องการ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการทำงานอันจะทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คณะครูทุกท่าน ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะศิษย์เกาที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin