สังคมคนปากน้ำ

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น

%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81-2

ชมคลิป

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 12 ธ.ค. 62 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้น และผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2562 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก B ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับดีเลิศ A และผลักดันให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รวม 2 กิจกรรม คือกิจกรรม ที่ 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานภาพและผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาร่วมกัน จัดมาตรฐานอยู่ในระดับ C ผลักดันให้เป็นระดับ B และระดับ B สู่ระดับ A ส่วนกิจกรรม ที่ 2. เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสหกรณ์สู่มาตรฐาน เข้าปีแรก 5 สหกรณ์

โดยมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานสหกรณ์ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2562 และกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระดับดีเลิศ ปี 2562 รวมจำนวน 21 สหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายเพี้ยน เกตุศรี นายจำรัสพงค์ สุภาเส นักวิชาการสหกรณ์ชำนานการพิเศษ สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนประธานกรรมการ และผู้แทนกลุ่มเครือสหกรณ์ทุกสหกรณ์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม จำนวน 75 คน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin