กีฬา

เรียนโรงเรียนบุรารักษ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบุรารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562

%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c

ชมคลิป

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบุรารักษ์ ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบุรารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ BURARUK GAMES 2019 โดยมี นางนฤมล ปาลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ครู ซึ่งเป็นตัวแทนสีส้ม ในนามคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้ คือ 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย 3. เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา และ 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมี คณะครูผู้บริหาร คณะผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์ ตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก
สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบุรารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่อ BURARUK GAMES 2019 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณะสี 3 สี คือสีเขียว สีชมพู และสีส้ม โดยจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์ ของแต่ละสี พร้อมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ว่ายน้ำ และกรีฑา ในส่วนของโรงเรียนบุรารักษ์ เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คณะผู้บริหารมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีคุณลักษณะทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น รู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา และสื่อสาร มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามความสนใจ อยากรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นสุข ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกด้วย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin