Uncategorized

การบินไทยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินรุ่นใหม่ ATT 04/18

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เรืออากาศโท ณทชัย จันทร์สุดา ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินใหม่ หลักสูตร Airline Transition Training รุ่น ATT 04/18 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้มีนักบินได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 28 นาย โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin