สังคมคนปากน้ำ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-4

ชมคลิป

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 4 ก.พ.63 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฯ คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอฯ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยก่อนเริ่มการประชุม นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ประดับขีดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 6 ราย ได้แก่

1. นางสุภาพ รอดพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ //2. นายอิทธิพล สกุลณวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้าน //3. นายรุ่งเพ็ชร์ สุดรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ //4. นายอรุตน์ ชูไสว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่ //5. นางนงคราญ บุบผาโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และ 6. นางสาวสุพัตรา บุญเสริม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่

โดยในการประชุมครั้งนี้ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจัดกิจกรรมขยายผลฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 3/2562 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยกำหนดแผนการอบรมของอำเภอเมืองฯ ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม C Complex เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ และได้แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยกำหนดการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดบางโปรง เป็นการจัดกิจกรรมทำความสะอาด ล้างห้องน้ำวัดบางโปรง

นอกจากนั้นในวาระเรื่องเพื่อทราบ ในที่ประชุมได้แจ้งถึงเรื่องโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563” ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดโครงการฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา และยังเป็นการส่งเสริมให้ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งกิจกรรมที่เป็นมงคลแทนการละเล่น หรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัด ณ วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin