การศึกษา-ศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1

ชมคลิป

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ประเภททีม 5 คน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.63 ที่วัดบางด้วนนอก อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ประเภททีม 5 คน โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ในนามคณะกรรมการจัดการประกวด ได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะครู นักเรียนในระดับประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากกรมการศาสนาให้จัดประกวด สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการสวดมนต์รำลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ อันเป็นกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลดีต่อความสงบสุขของสังคม และความมั่นคงในพระพุทธศาสนา

สำหรับปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2563 ได้รับความเมตตาจากพระครูโกศลพัฒนาภรณ์ ดร.เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก บริจาคปัจจัยสมทบในส่วนที่ต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีทีมที่เข้าประกวด ระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 17 ทีม รวม 39 ทีม มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 195 คน ซึ่งการประกวดสวดมนต์ในครั้งนี้ จะคัดเลือกประเภทหญิงล้วน จำนวน 6 ทีม แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 3 ทีม ระดับมัธยมศึกษา 3 ทีม และประเภทชายล้วน จำนวน 6 ทีม แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 2 ทีม และระดับมัธยมศึกษา 3 ทีม โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตามประเภทจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ไปประกวดในระดับภาค ต่อไป

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin