สังคมคนปากน้ำ

ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 1/2563

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1

ชมคลิป

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ก.พ.63 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2563ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 จนสิ้นสุดลง ร่วมระยะเวลาในการเข้าค่าย ทั้งสิ้น 12 วัน และมีผู้เข้าค่าย ทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้าค่ายฯ ซึ่งเป็นผู้เสพได้รับการบำบัดดูแลรักษาและฟื้นฟูตามกระบวนการอย่างถูกต้องทั้งด้าน กาย จิต และสังคม เพื่อปลูกจิตสำนึกมองเห็นความมีคุณค่าในตัวเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตโดยไม่พึ่งยาเสพติดต่อไป และเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วสามารถออกไปสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยมี นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมีนายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา ปลัดอำเภอเมือง งานป้องกัน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชลินทร จันทะพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ นายสุทนธ์ วงศ์ศิริ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการ และญาติ ผู้เข้าค่ายบำบัด เข้าร่วมพิธี

โดยบรรยากาศภายพิธีปิดค่าย ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ แสดงพระธรรมเทศนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการบำบัด ทุกคน จะได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟู และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ ด้วย โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ หวังว่าผู้เข้ารับการบำบัด ทุกคน ที่ได้รับการดูแลบำบัดรักษาพื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งพัฒนาด้านทักษะชีวิต จะสามารถนำไปเป็นแนวทางปรับใช้กับชีวิตจริงและแก้ปัญหาได้อย่างมั่นใจ สามารถดูแลตัวเองและป้องกันตนเองจากยาเสพติดได้

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin