สังคมคนปากน้ำ

“อบจ.สมุทรปราการ”ประชุมเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) หลังจาก (กกถ.) ไฟเขียวให้ อบจ.สมุทรปราการ เดินหน้าก่อสร้างได้

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1

ชมคลิป

เมื่อเวลา 14.00 วันที่ 5 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน บริษัทต่างๆ ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอร่วมลงทุน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) พร้อมจัดทำแผนแสดงที่ตั้งของโครงการแนวเส้นทางและรูปแบบของโครงการในท้องที่ 15 สถานี ได้กำหนดแนวทางออกเป็น 9 เส้นทาง โดยได้สรุปใช้แนวทางสายสุวรรณภูมิ-แพรกษา-สุขุมวิท นำร้อง ระยะทาง 29.79 กิโลเมตร รวม 15 สถานี โดยสถานีแพรกษาจะเป็นจุดสำคัญ เนื่องจากจะเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว (แบริ่ง-สมุทรปราการ) คาดใช้งบประมาณก่อสร้าง ทั้งสิ้น กว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นาย Dusum kim กรรมการผู้จัดการ บริษัท RETD จำกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการประชุม

โดยเมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562โดยมีวาระการพิจารณาหารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) โดยที่ประชุมมีเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ได้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร โดยในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ที่กำหนดว่า ถ้าจะดำเนินกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ดังนี้ 1. การดำเนินการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) จะต้องพิจารณามาตรฐานการเดินรถ มาตรฐานความปลอดภัย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเข้าไปใช้พื้นที่ดำเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่ของเอกชน ตามที่กฎหมายกำหนดและคำนึงถึงศักยภาพของ อบจ.สมุทรปราการ ที่จะดำเนินโครงการด้วย 2. การดำเนินโครงการของ อบจ.สมุทรปราการ จะต้องพิจารณารูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการระบบและการเชื่อมต่อระบบ ซึ่งจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) กรมการขนส่งทางราง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลซนแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมพิจารณาด้วย สำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรล เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งบนรางเฉกเช่นกับรถไฟฟ้าบีทีเอส แต่รางของโมโนเรล จะเป็นรางเดี่ยว ใช้ระบบไฟฟ้า DC 750 โวลต์ ผ่านตัวนำไฟฟ้าในราง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม. การรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยตู้ละ 200 คน

0 Comments

Varee Son.

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin