ข่าวอาชญากรรม

กรมศุลกากร ตรวจยึดเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a2%e0%b8%b6%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b9%81%e0%b8%ad

 

กรมศุลกากร โดยสานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) นาหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สานักงานศุลกากรกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ตามที่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร และปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด จึงสั่งการให้ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดี และนายกฤษฎา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสานักงานศุลกากรกรุงเทพ เข้มงวดในการสกัดกั้น ป้องกัน และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดให้โทษผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งมีแนวโน้มลักลอบเข้ามาในประเทศมากขึ้นนั้น

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายตรวจคัดไปรษณียภัณฑ์ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ สานักงานศุลกากรกรุงเทพ พบพัสดุต้องสงสัยที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อนาผ่านไปยังประเทศที่สาม จานวน 1 หีบห่อ นาหนักรวมหีบห่อประมาณ 5.73 กิโลกรัม จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด นากล่องพัสดุดังกล่าวไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ พบภาพวัตถุต้องสงสัยบริเวณด้านล่างของกล่องพัสดุ จึงได้ทาการเปิดหีบห่อเพื่อตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบเสื อผ้าใช้แล้ว จานวน 16 ชิ น นาหนัก 3.73 กิโลกรัม และวัตถุต้องสงสัยมีลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนนาแข็ง จานวน 1 ถุง มีนาหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1.04 กิโลกรัม ซุกซ่อนบริเวณด้านล่างของกล่องกระดาษ จึงนาวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวมาทดสอบด้วยนายาทดสอบสารเสพติด พบว่าวัตถุดังกล่าวทาปฏิกิริยากับนายาทดสอบเปลี่ยนจากใสเป็นนาตาลในเวลาต่อมา โดยวัตถุดังกล่าวเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) นาหนักประมาณ 1.04 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) จัดเป็นยาเสพติดประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กรณีนี้ จึงเป็นการนาของต้องห้ามผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม อันเป็นความผิดตามมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงได้ทาบันทึกการตรวจยึดและยึดของตามรายการดังกล่าวข้างต้นไว้ตามมาตรา 166 และ 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin