ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อม คำแถลงนโยบายของนายก อบจ.สมุทรปราการ

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1

         เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (22 ก.พ.64) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ เป็นผู้เปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ แถลงนโยบายต่อสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ รองประธานสภาฯ รองนายกสภา อบจ. เลขานุการ พนักงาน ข้าราชการ อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทั้ง 35 คน เข้าร่วมประชุม

          สำหรับการเปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ว่าด้วยระเบียบวาระ ที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ ที่ 2 เรื่อง ญัตติขอให้รับรองรายงานการประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง นำเสนอข้อมูลและเสียงสะท้อนปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสมาชิกสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร นำไปเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ

         นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาฯ ซึ่งเป็นนโยบายที่จะเร่งดำเนินการระยะสั้นให้เป็นที่ประจักษ์ในห้วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี รวมทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.นโยบายการพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.3.นโยบายการพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.นโยบายการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ นำรายได้สู่จังหวัด เพิ่มรายได้ให้ประชาชน 5.นโยบายการพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.นโยบายการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และ 7.นโยบายการพัฒนา ด้านการเมือง แลพการบริหาร

0 Comments

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*

WordPress Image Lightbox Plugin